Landbruksdirektoratet avvikler samarbeidet med Norsk Landbrukstakst på uklart grunnlag

Norsk Landbrukstakst (NLT) er i dag blitt meddelt fra Landbruksdirektoratet at avtalen om taksering av pelsdyrfarmer er opphørt, og at den vil bli sagt opp fra direktoratet sin side. Oppsigelsen er begrunnet i to forhold: Det er påstått inhabilitet ved at deler av grunnlagsmaterialet for takstene er innhentet fra Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Og det påstås…

Les mer

Verdsettingsprinsipper i landbrukstaksering

Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi er et begrep man ofte ser i forbindelse med taksering av driftsbygninger og våningshus i landbruket. Men hva betyr det, og hvordan kommer man frem til denne verdien? Ordet “gjenanskaffelsesverdi” betyr egentlig nyprisen av å bygge en tilsvarende bygning. Nyanleggskostnaden bestemmes i lys av antatt, faktisk byggekostnad for bygningen i dag. Til byggekostnaden…

Les mer

Samlingsbasert kurs i landbrukstakst 2023

Norsk Landbrukstakst ønsker velkommen til samlingsbasert opplæring for de som ønsker å bli landbrukstaksmenn og medlemmer i NLT, eller ønsker økt kompetanse på fagområdet. Kurset har oppstart i mars 2023. Undervisningen er lagt opp med to fysiske samlinger i mars og september, der man mellom samlingene gjennomfører oppdrag sammen med en erfaren landbrukstakstmann. Individuell hjemmeeksamen…

Les mer

Konsesjon, priskontroll, boplikt og driveplikt

Konsesjon Å søke konsesjon betyr å søke kommunen om tillatelse til å kjøpe en eiendom. Det er i utgangspunktet krav om å søke konsesjon på alle landbrukseiendommer i Norge, men her er det noen unntak: bebygd eiendom inntil 100 dekar, og heller ikke mer enn 35 dekar dyrkajord tomter til bolig- og fritidsformål eller annet…

Les mer

Odel

Odelsretten er kort fortalt en rett til å kjøpe familiegården. Det er ikke automatisk odel på alle gårder i Norge. For at en eiendom skal være en odelseiendom må to vilkår være oppfylt, areal og eiertid. Reglene finner vi i Odelslova.   Areal mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500…

Les mer

Hva koster en landbrukstakst?

Dette vil variere med omfanget på gården din. Du bør regne med fra 10 000 til 30 000 for en grundig takst, dette inkluderer en befaring på eiendommen og kjøring. Kanskje også over 30.000 dersom du har en stor og kompleks eiendom med over ti bygninger og mye jord og skog. De fleste takstmenn har…

Les mer

Nettbutikk for NLT-medlemmer

Her kan du kjøpe klær og profileringsartikler du har bruk for i hverdagen som takstmann. Alle medlemmer i NLT skal ha fått tilsendt en epost med påloggingsinformasjon. Hvis du ikke har fått dette, gi oss beskjed. Du logger på ved å bruke epostadressen din og tilsendt passord. Nettbutikken finner du her!

Les mer

Endringer i lovverk fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 trer endringer i avhendingslova og ny forskrift om tryggere bolighandel i kraft. Endringene legger et større ansvar over på selger ved salg av boliger. Forskrift om tryggere bolighandel er et incentiv til å innhente tilstandsrapport på boliger ved salg, men ikke et krav om tilstandsrapport. Forskriften setter krav til hvordan tilstandsrapporter på boliger skal gjennomføres.…

Les mer