Verdsettingsprinsipper i landbrukstaksering

09. november 2022

Bilde1kopi

Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi er et begrep man ofte ser i forbindelse med taksering av driftsbygninger og våningshus i landbruket. Men hva betyr det, og hvordan kommer man frem til denne verdien?

Ordet “gjenanskaffelsesverdi” betyr egentlig nyprisen av å bygge en tilsvarende bygning. Nyanleggskostnaden bestemmes i lys av antatt, faktisk byggekostnad for bygningen i dag. Til byggekostnaden ligger også kostnader med tomt, vann- og avløpsordning. Deretter nedskriver man denne nyanleggskostnaden, eller trekker fra om du vil, en prosentsats eller beløp som tar hensyn til alder, størrelse, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav. Korrigeringen (nedskrivingen) av nyanleggskostnaden bestemmes etter en konkret vurdering av vedkommende bygning. 

Norsk Landbrukstakst samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving, og har gjennom dette samarbeidet tilgang til gjennomsnittspriser som bygger på faktiske byggekostnader for våningshus og landbruksbygg for alle typer produksjoner, som oppdateres minst en gang i året. 

Takstfaget innebærer ofte bruk av skjønn. Verdsettingen er sjelden eller aldri en ren matematisk øvelse, det er mange forhold som må tas hensyn til i regnestykket. Takstmannen gjør en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle, på hvilken verdsettingsmetode som er best egnet til å gi den rette verdien på bygningen.

Regler og retningslinjer rundt verdsettingsprinsipper finner vi blant annet i rundskriv M3 2002 fra landbruks- og matdepartementet.