NLT har inngått avtale med Landbruksdirektoratet om å taksere alle pelsdyranlegg i Norge

02. november 2022

https://norsklandbrukstakst.no/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon-1.png

Lov om forbud mot hold av pelsdyr trådte i kraft 01. juli 2019. Loven slår fast at det ikke er tillatt å holde dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen.

Det ble besluttet at pelsdyroppdrettere skal gis erstatning for økonomiske tap som følge av forbudet. Erstatningen skal fastsettes etter reglene i ekspropriasjonsregelverket så langt det passer. For å unngå urimelige utslag i verdiutmålingen er det i tillegg lovfestet ev alternativ verdsettelsesmetode basert på et vederlag fastsatt ut fra anleggets nedskrevne gjenanskaffelsesverdi.

“Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi” betyr antatt kostnad av å bygge en ny, tilsvarende bygning pr 15.01.2018. Videre skal denne verdien nedskrives lineært grunnet alder, og det skal korrigeres for slitasje, størrelse, vedlikehold, påkostninger og egnethet. 

I slutten av september 2022 signerte NLT en kontrakt med Landbruksdirektoratet om å taksere alle pelsdyranlegg i Norge som tilfredsstilte gjeldende forskriftskrav pr 15. januar 2018. Takseringen ble igangsatt i oktober.

Oppdraget går ut på å taksere anleggene og løsøre etter retningslinjene i rundskriv M3-2002 fra Landbruks- og matdepartementet.

NLT har gjort et meget grundig arbeid med å innhente nybyggkostnader på pelsdyranlegg pr 2018, med bistand fra vår samarbeidspartner Norsk Landbruksrådgiving. Byggekostnadene bygger blant annet på Notat13 2002 NIBIO Brage, om kostnader ved tiltak for å forbedre dyrevelferden.