Odel

29. mars 2022

IMG_5863

Odelsretten er kort fortalt en rett til å kjøpe familiegården. Det er ikke automatisk odel på alle gårder i Norge. For at en eiendom skal være en odelseiendom må to vilkår være oppfylt, areal og eiertid. Reglene finner vi i Odelslova.

 

Areal

  • mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord, eller
  • mer enn 500 dekar produktiv skog

Eiertid

For at det skal være odel på en eiendom, må den ha vært i familiens eie i minst 20 år. Eierskifte må skje mellom foreldre og barn, mellom søsken eller barn av søsken for å ikke avbrytes. Dersom eieren selger til sin onkel eller fetter, vil eiertiden avbrytes og man starter på en ny 20-årsperiode.

Odelsrekkefølgen

Den eldste i søskenflokken har best odelsrett, uansett kjønn. Deretter den eldstes barn, og deretter andre søsken osv i aldersrekkefølge. Søskenbarn, onkler og tanter har ikke lenger odelsrett. Å fastsette en odelsrekkefølge kan i noen tilfeller være komplisert, og det anbefales å ta kontakt med en rådgiver eller advokat i tilfeller der det er tvil.

Odelstakst

Det er ofte misforståelser rundt begrepet “odelstakst”. Det er faktisk slik at det kun er retten som kan fastsette en odelstakst, etter at noen har reist et odelssøksmål. Når man bestiller en takst i forbindelse med et generasjonsskifte trenger man en vanlig landbrukstakst som tar utgangspunkt i å finne markedsverdien på gården. Prisen i et generasjonsskifte er ofte lavere enn markedsverdien, men dette trenger ikke å være tilfelle ved en odelssak.

Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet for odelsloven, les mer om odel på deres nettsider