Konsesjon, priskontroll, boplikt og driveplikt

29. mars 2022

Eina. Foto Ottar Hellenes

Konsesjon

Å søke konsesjon betyr å søke kommunen om tillatelse til å kjøpe en eiendom. Det er i utgangspunktet krav om å søke konsesjon på alle landbrukseiendommer i Norge, men her er det noen unntak:

  • bebygd eiendom inntil 100 dekar, og heller ikke mer enn 35 dekar dyrkajord
  • tomter til bolig- og fritidsformål eller annet ubebygd areal til annet enn landbruksformål
  • overtakelse fra nær familie eller ved odelsløsning

Les mer om konsesjon på Landbruksdirektoratets nettsider eller slå opp i konsesjonsloven.

Priskontroll

Priskontrollen skal sikre ei forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer. Dersom eiendommen har mer enn 35 daa fulldyrka og overflatedyrka jord, skal det ved konsesjonsbehandlingen legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 

Les mer om priskontroll på Norges Bondelags nettsider eller slå opp i konsesjonsloven

Boplikt

Er det boplikt på en eiendom betyr det at noen må bosette seg på gården. Det kan enten være eieren selv som må bo der, eller det kan i noen tilfeller være greit at det er andre som bor fast på gården. Kommunen kan sette vilkår om boplikt for å innvilge konsesjon, det kan også være boplikt på eiendommer som er konsesjonsfrie.

Les mer om boplikt på Landbruksdirktoratets nettsider.

Driveplikt

Driveplikten innebærer at alle som eier jordbruksarealer er pliktig å drive jorda, dette gjelder uansett hvor mye eller lite areal det er snakk om. Driveplikten oppfylles ved at eieren enten driver jorda selv, eller leier den ut til andre som driver jorda. Driveplikten gjelder hele eiertiden. 

Link til Jordlova