Informasjon

Samlingsbasert kurs i landbrukstakst 2023

Norsk Landbrukstakst ønsker velkommen til samlingsbasert opplæring for de som ønsker å bli landbrukstaksmenn og medlemmer i NLT, eller ønsker økt kompetanse på fagområdet. Kurset har oppstart i mars 2023. Undervisningen er lagt opp med to fysiske samlinger i mars og september, der man mellom samlingene gjennomfører oppdrag sammen med en erfaren landbrukstakstmann. Individuell hjemmeeksamen…

Les mer »

Konsesjon, priskontroll, boplikt og driveplikt

Konsesjon Å søke konsesjon betyr å søke kommunen om tillatelse til å kjøpe en eiendom. Det er i utgangspunktet krav om å søke konsesjon på alle landbrukseiendommer i Norge, men her er det noen unntak: bebygd eiendom inntil 100 dekar, og heller ikke mer enn 35 dekar dyrkajord tomter til bolig- og fritidsformål eller annet…

Les mer »

Odel

Odelsretten er kort fortalt en rett til å kjøpe familiegården. Det er ikke automatisk odel på alle gårder i Norge. For at en eiendom skal være en odelseiendom må to vilkår være oppfylt, areal og eiertid. Reglene finner vi i Odelslova.   Areal mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500…

Les mer »

Hva koster en landbrukstakst?

Dette vil variere med omfanget på gården din. Du bør regne med fra 10 000 til 30 000 for en grundig takst, dette inkluderer en befaring på eiendommen og kjøring. Kanskje også over 30.000 dersom du har en stor og kompleks eiendom med over ti bygninger og mye jord og skog. De fleste takstmenn har…

Les mer »

Erstatningsberegninger

NLT har medlemmer med spisskompetanse innen ulike former for erstatningsberegninger. Grunnerstatning ved avståelse av landbruksareal frivillig eller ved ekspropriasjon til: Offentlige formål (utvidelser av eksisterende kommunale og statlige bygg) Offentlig grunnerverv til veg og jernbane Videre beregne erstatning for tapt avling/senskader etter gravearbeider av vann- og kloakkgraving, nedsetting av kummer, strømkabler og annet ledningsnett. Beregne…

Les mer »

Taksering/erstatningsberegning

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer verdsetting av landbrukseiendommer innenfor ulike formål som eierskifte i familien, salg, lån med mer. NLT har takstfolk med fagkompetanse på området og kjent med regelverket for taksering av landbrukseiendommer. Ved salg som trenger konsesjonsbehandling samt ved lånopptak på eiendom er det konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks og matdepartementet som er…

Les mer »

Nye rundskriv i 2021

M-1/2021 – Konsesjon, priskontroll og boplikt – regjeringen.no M-2/2021 – Driveplikt, omdisponering og deling – regjeringen.no

Les mer »