Erstatningsberegninger

30. august 2021

bilde1

NLT har medlemmer med spisskompetanse innen ulike former for erstatningsberegninger.

Grunnerstatning ved avståelse av landbruksareal frivillig eller ved ekspropriasjon til:

  • Offentlige formål (utvidelser av eksisterende kommunale og statlige bygg)
  • Offentlig grunnerverv til veg og jernbane

Videre beregne erstatning for tapt avling/senskader etter gravearbeider av vann- og kloakkgraving, nedsetting av kummer, strømkabler og annet ledningsnett.

Beregne ulempeerstatning i tilfelle driftsforstyrrelser på gården ved gjennomføring av permanente og midlertidige tiltak, herunder stolpefester og andre innretninger som begrenser verdien/bruken av jordbruksarealene.

Takstmannen setter verdien ut fra rettsgyldige verdsettingsprinsipper basert på marginalkalkyler og drøfte tilpasningsulemper og evigvarende driftsulemper.