Dom i ankesak E18 Ås

Vedlegget inneholder informasjon om dom fra Borgarting Lagmannsrett september 2023.

Kapitaliseringsrentefor på 2,5 %, og en erstatning på omtrent 100 000,- kr pr daa.

Denne dommen er høyst aktuell informasjon for oss som driver med taksering av landbrukseiendommer. Det kan være sannsynlig at den blir anket til Høyesterett.